Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temes Eden Maddeler Tebliği Değişiklik Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temes Eden Maddeler Tebliği Değişiklik Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE
MALZEMELER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/34)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/10)
MADDE 1 –
17/7/2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2013/34)’ne
aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 3 –
(1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten, ithal eden ve satan
iş yerleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Türk Gıda Kodeksi Gıda ile
Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2013/34)’nde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/10) hükümlerine uymak zorundadır.”
MADDE 2 –
Aynı Tebliğin EK-1’inin Tablo 1’inde yer alan 161, 241, 340, 344, 364,
410, 411, 421, 713, 784, 799, 880 ve 881 no’lu satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı
tabloya aşağıdaki 859, 872, 903, 969, 988, 998, 1017 ve 1043 no’lu satırlar sıra numaralarına
uygun olarak eklenmiş ve 725 no’lu satır tablodan çıkarılmış; aynı ekin Tablo 2’sinde yer alan
15 ve 30 no’lu satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki 34 no’lu satır
eklenmiş; aynı ekin Tablo 3’üne aşağıdaki (20) ve (21) no’lu satırlar eklenmiştir.
“161 92160 0000087-69-4 L-(+)-tartaric acid evet hayır hayır

 

“241 22960 0000108-95-2 phenol hayır evet hayır 3

 

“340 47440 0000461-58-5 dicyanodiamide evet hayır hayır 60

 

“344 13810 0000505-65-7 1,4-butanediol formal hayır evet hayır 0,05 15
30
(21)”
21821

 

“364 15404 0000652-67-5 1,4:3,6- dianhydrosorbitol hayır evet hayır 5 Sadece;
a) poly(ethylene-co-isosorbide terephthalate)’ta yardımcı monomer olarak,
b) Polyester üretimi için ethyleneglycol ve/veya 1,4-
bis(hydro-xymethyl)cyclohexane
ile kombinasyon
halindeki diol bileşeninin molce %40’ına kadar yardımcı
monomer
olarak,
kullanılır.
Dianhydrosorbitol ile birlikte 1,4-
bis(hydroxy-methyl)cyclohexane
kullanılarak üretilen
polyesterler %15’den fazla alkol içeren gıdalarla temas
etmek üzere kullanılmaz.

 

“410 62720 0001332-58-7 kaolin evet hayır hayır Çok katmanlı bir yapının iç katmanı ethylene vinyl alcohol (etilen vinil alkol) kopolimerine (EVOH) eğer sadece ağırlıkça %12’den daha az olacak miktarda (eklendiğinde veya ilave edildiğinde) ve gıda ile temas eden bu katmanın parçacıkların gıdaya migrasyonunu engelleyecek şekilde fonksiyonel bariyer oluşturduğu durumda, parçacıklar 100 nm’den ince olabilir.

 

“411 42080 0001333-86-4 carbon black evet hayır hayır 300 nm-mm boyut dağılımında topak oluşturabilen 10-300 nm olan birincil parçacıklar, 100-1200 nm boyutta topaklanır. Toluende ekstrakte olabilenleri: ISO 6209 metoduna göre belirlenmiş %0,1 siklohekzan ekstraktının 386 nm’de UV absorpsiyonu:<0,02 AU 5cm hücre için genellikle analiz için kabul görmüş metoda göre belirlenir. Benzopiren içeriği: En fazla 0,25 mg/kg karbon siyahı. Polimer içerisindeki en fazla karbon siyahı: Ağırlıkça %2,5.

 

“421 13000 0001477-55-0 1,3-benzenedimethanamine hayır evet hayır (34)

 

“713 43480 0064365-11-3 charcoal, activated evet hayır hayır Sadece PET’te en fazla 10 mg/kg düzeyinde kullanılır.
10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Renklendiricilerin Saflık Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2002/27)’nde belirtilen Bitkisel Karbon (E 153) için gerekli aynı saflık kriterleri geçerlidir, ağırlıkça %10’a kadar kül içeriği hariç.
0007440-44-0

 

“784 95420  0745070-61-5 1,3,5-tris (2,2-dimethylpropanamido)benzene evet hayır hayır 5

 

“799 77708  — polyethyleneglycol (EO = 1-50) ethers of linear and branched primary (C8-C22) alcohols evet hayır hayır 1,8 Etilen oksitin maksimum miktarı 8/4/2012 tarihli ve 28258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/33)’ne göre belirlenir.

 

“880 31348 acids, fatty (C8-C22), esters with pentaerythritol evet hayır hayır

 

“881 25187 0003010-96-6 2,2,4,4-tetramethylcyclobutan e-1,3- diol hayır evet hayır 5 Sadece ;
a) Tekrarlı kullanım amaçlı malzemelerde oda sıcaklığı ve daha düşük sıcaklıklarda uzun süreli depolama ve sıcak dolum için,
b) Tek kullanımlık madde ve malzemelerde polyesterlerin diol bileşeninin molce en fazla %35’i kadar yardımcı monomer olarak ve bu madde ve malzemeler alkol içeriği %10’a kadar olan ve EK-3’ün Tablo 2’sinde benzer D2’nin kullanılmadığı gıdaların oda sıcaklığı veya daha düşük sıcaklıklarda uzun süreli depolanmasında kullanım için.Bu tür tek kullanımlık madde ve malzemelerde sıcak dolum koşullarına izin verilir.

 

“859 (butadiene, ethyl acrylate, methyl methacrylate, styrene) copolymer cross-linked with divinylbenzene, in  nanoform evet hayır hayır Sadece, tüm gıdaların, oda sıcaklığı ya da daha düşük sıcaklıklarda ve uzun süreli depolanmaları da dâhil olmak üzere temas ettiği plastikleştirilmemiş PVC’de parçacık olarak ağırlıkça (w/w) %10’a kadar kullanılır.
Bu madde; madde no 998 ve/veya madde no 1043 ile beraber kullanıldığında ağırlıkça %10 kısıtlaması tüm bu maddelerin toplamı için uygulanır. Parçacıkların çapı >20 nm olacaktır ve sayıca en az %95’i >40 nm olacaktır.

 

“872 0006607-41-6 2-phenyl-3,3- bis(4hydroxyphenyl)phthalimi dine hayır evet hayır 0,05 Polikarbonat kopolimerlerde sadece yardımcı monomer olarak kullanılır. (20)”

 

“903 37486-69-4 2H-perfluoro-[(5,8,11,14-tetramethyl)-tetraethylene-glycol ethyl propyl ether] evet hayır hayır Sadece aşağıdaki amaçlar için floropolimerlerin polimerizasyonunda polimer üretim yardımcısı olarak kullanılır.a) 360°C’de en az 10 dk veya daha yüksek sıcaklıklarda, eşdeğer daha kısa süreler için sinterlenmiş veya işlenmiş (sinterlenmemiş) tekrarlı kullanılan ve tek kullanımlık madde ve malzemelerde,

b) 300°C’den 360°C’ye kadar bir sıcaklıkta en az 10 dk süre ile işlenen (sinterlenmemiş) tekrarlı kullanılan madde ve malzemelerde.

 

 

“969 24937-78-8 ethylene-vinyl acetate copolymer wax evet hayır hayır Poliolefınlerde ağırlıkça %2’ye kadar sadece polimerik katkı olarak kullanılır.
1000 Da’dan daha düşük molekül ağırlıklı oligomerik kısmın migrasyonu 5 mg/kg gıdayı geçmeyecektir.

 

“988 3634-83-1 l,3-bis(isocyanato-methyl)benzene hayır  evet hayır (34) SML(T) maddenin hidroliz ürünlerinin migrasyonuna uygulanır. (1,3 benzenedimethanamine) sadece çok katmanlı filmlerde poli(etilentereftalat) polimer filminde orta katman kaplamasının üretiminde yardımcı monomer olarak kullanılır.

 

998 (butadiene, ethyl acrylate, methyl methacrylate, styrene) copolymer not cross-linked, in nanoform evet hayır hayır Sadece, tüm gıdaların, oda sıcaklığı ya da daha düşük sıcaklıklarda ve uzun süreli depolanması  da dâhil olmak üzere, temas ettiği  plastikleştirilmemiş PVC’de parçacık olarak ağırlıkça (w/w) % 10’a kadar kullanılır.
Bu madde madde no 859 ve/veya madde no 1043 ile beraber kullanıldığında ağırlıkça %10 kısıtlaması tüm bu maddelerin toplamı için uygulanır. Parçacıkların çapı >20 nm olacaktır ve sayıca en az %95’i >40 nm olacaktır.

 

“1017 25618-55-7 polyglycerol evet hayır hayır Maksimum 275°C sıcaklıkta ve maddenin parçalanmasını/dekompozisyonunu önleyecek koşullarda işlenir.

 

“1043 (butadiene, ethyl acrylate, methyl methacrylate, styrene) copolymer cross-linked with 1,3 butanediol dimethacrylate, in nanoform evet hayır hayır Sadece, tüm gıdaların, oda sıcaklığı ya da  daha düşük sıcaklıklarda ve uzun süreli  depolanması da dâhil olmak üzere, temas  ettiği plastiklerştirilmemiş PVC’de  parçacık olarak ağırlıkça (w/w) % 10’a kadar kullanılır.
Bu madde madde no 859 ve/veya madde no 998 ile beraber kullanıldığında ağırlıkça %10 kısıtlaması tüm bu maddelerin toplamı için uygulanır. Parçacıkların çapı >20 nm olacaktır ve sayıca en az %95’i >40 nm olacaktır.

 

“15 98
196
344
15 Formaldehyde olarak ifade edilen “

 

“30 254
344
672
5 1,4-butanediol olarak ifade edilen”

 

“34 421
988
0,05 1,3 benzenedimethanamine olarak ifade edilen

 

“(20) Madde safsızlık olarak anilin içerir. EK-2’nin 2. maddesinde yer alan aromatik aminlere ilişkin kısıtlamalara göre uygunluğun doğrulanması gerekmektedir.”
(21) Gıda ya da gıda benzeri ile reaksiyon olması durumunda uygunluğun doğrulanması hidroliz ürünlerinin, formaldehyde ve 1,4-butanediol migrasyon limitlerini aşmadığını içermelidir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website